Abica blagajne

Prihodnji trenutki, ko so finanène jedi oznaèene z zakonom. Tako obstajajo elektronske organizacije, ki zagotavljajo registracijo dohodka in vi¹ino davènega dolga iz maloprodajnega posla. Za njihovo pomanjkanje se podjetnik lahko kaznuje z veliko globo, ki bistveno presega njegov zaslu¾ek. Nihèe ne ¾eli ogroziti sebe in kazni.Pogosto je mo¾no, da je podjetje spoznano na majhnem obmoèju. Podjetnik razpolaga s svojimi izdelki na internetu in v interesu veèinoma skladi¹èenja in edini prosti prostor je zadnji, kjer se miza sreèa. Blagajne so prav tako potrebne, kot v primeru butika z velikim komercialnim prostorom.Enako velja za primere ljudi, ki delajo na nestacionarni naèin. Te¾ko si je predstavljati, da se delodajalec giblje z okornim blagajnikom in vsem ozadjem, ki je potrebno za njegovo uèinkovito uporabo. Vendar so na trgu obstajale prenosne fiskalne naprave. So majhne velikosti, zmogljive baterije in enostavne za uporabo. Oblika je podobna terminalom za plaèevanje s plaèilno kartico. Obstaja èudovit izhod iz njih, da preberejo mobilni telefon, in tako, na primer, ko smo osebno dol¾ni iti k prejemniku.Finanène naprave so pomembne za kupce same, ne za lastnike podjetij. Zahvaljujoè raèunu, ki je natisnjen, je stranka prilo¾nost, da se prito¾i na kupljeno blago. Zato je fiskalno tiskanje edini dokaz na¹ega nakupa. Prièevanje je, da podjetnik opravlja pravno delo in nosi davek na material in storitve, ki se prodajajo. Èe nastane situacija, da so fiskalne naprave v supermarketu odklopljene ali v prostem teku, jih lahko izdamo uradu, ki bo proti delodajalcu spro¾il ustrezne pravne akte. Zato se sooèa z visoko finanèno kaznijo in pogosto celo s sojenjem.Registrske blagajne pomagajo delodajalcem tudi preverjati finance v imenu. Ob robu vsakega dne je natisnjeno dnevno poroèilo, ob koncu meseca pa lahko natisnemo celotno poroèilo, ki nam bo pokazalo, koliko toèno smo zaslu¾ili. Zahvaljujoè temu lahko zlahka preverimo, ali kdo od osebja unièuje na¹ denar ali pa je preprosto, ali je na¹e poslovanje dobro.

Glej blagajne