Blagajna in plaeilo s kartico

Vsak od davènih zavezancev, ki je dol¾an evidentirati prodajo blaga tudi s pomoèjo blagajne, je dobro seznanjen s stanjem, koliko podrobnih pogojev mora biti opravljeno tudi v okviru storitev, ki so predmet obravnavanih naprav. Ena od takih zahtev je potrebno redno tehnièno preverjanje blagajne. Iz èesa prihaja in v kak¹nem obdobju naj se izvaja? Katere znaèilnosti ima blagajna in tehnièni pregled? O tem podu.

Blagajne morajo biti skupaj z Zakonom o DDV predmet rednih tehniènih pregledov. Po tem datumu je bil ta pogoj podalj¹an. Tak¹en pregled je dose¾en z dobro slu¾bo. Pred 1. decembrom 2008 so bili tehnièni pregledi blagajn omejeni na letni rok. V primeru trenutno veljavnih pravnih aktov morajo biti blagajne primerne za tehnièni pregled vsaki dve leti od fiskalizacije ali novega pregleda. Uspe¹no, èe davèni zavezanec ne plaèa takega plaèila, da je zanj veljala sankcija. To vkljuèuje na primer nalo¾itev denarne kazni davkoplaèevalcu za fiskalna kazniva dejanja, ker se kakovost neuporabe blagajne periodiènemu pregledu ¹teje za nepravilno vodenje knjige. Tak¹na utemeljitev izhaja iz èlena 61 § 3 k.k¹.Dogodek se zbudi, v èigar rokah je lastnina o tem pregledu? Seveda, gledanje èasa v zadnjem primeru se dr¾i davkoplaèevalca, ne pa strani. Lastnik blagovne znamke novitus delio ob zdru¾itvi datuma pregleda mora o takih potrebah obvestiti slu¾bo. Po drugi strani pa je slu¾abnik vozovnice v skladu s èlenom 31 (1. Naèeloma je po mnenju registrskih blagajn treba opraviti obvezen tehnièni pregled blagajne v 5 dneh po obvestilu.Davèni zavezanec mora tudi omeniti, da neizpolnjevanje roka za obvezne preglede blagajne povzroèi potrebo po vrnitvi nadomestila za njegov nakup. Taki davèni zavezanci so zavezani davkoplaèevalcem, ki tri leta po zaèetku evidentiranja prodaje blaga / storitev niso pravoèasno predlo¾ili ustrezne blagajne za tehnièni pregled s strani ustrezne slu¾be.Èe povzamemo, je treba opozoriti, da je za ohranjanje roka odgovoren le uporabnik.