Blagajna ne natisne raeuna

Fiskalna blagajna je jed, ki ne daje le nakupnih in prodajnih transakcij v komercialnih in storitvenih smereh, temveè omogoèa in dokumente po¹teno plaèuje s finanènim uradom. Potrdilo o blagajni, ki ga je izdala blagajna, ni le dokaz, da je bil vpisan nakup, ampak tudi podlaga za vlo¾itev prito¾be.

To je najprej primer, da bo davèni urad plaèal davek v vi¹ini, ki jo doloèa na¹a zakonodaja. Èe ne bi imeli finanène slu¾be in plaèevali davka na nekatere, celo najmanj¹o prodajo, davèni urad ne bi dobil preveè denarja - ker se nihèe ne ¾eli znebiti zaslu¾enega denarja.

Vendar pa je obveznost, da ima finanèni sklad obveznost, da podjetniki dose¾ejo doloèene prihodke, zadnji pa se razumejo z nenapovedanimi pregledi davènih uradnikov, ki morajo odkriti nepravilnosti pri uporabi blagajne. Blagajna ni toliko raèunalnik za evidentiranje prodaje, ampak tovarna dokumentov za davèni urad, ki potrjuje, da so bile transakcije prodaje opravljene. V zadnji pogodbi je potrebno legalizirati blagajno - ni dovolj, da jo kupimo. Zahteva se ustrezno programiranje, pogodba z veljavno zakonodajo in vpogled v davèni urad s posebnim prijavnim obrazcem.

Preden kupimo blagajno za va¹o trgovino, se moramo vsekakor nauèiti z rezervacijami, ki vas zanimajo. Potrebno je poznavanje pogojev, ki nihajo okoli davène zakonodaje in prodajnih evidenc. Zato se pred nakupom blagajne shranimo, zato ga potrebujemo, koliko lahko kupimo, katera re¹itev jo vidimo in kdaj jo uporabimo skupaj z zakonom. Blagajna je mo¹ko orodje za za¹èito na¹ih transakcij, tj. Vpra¹anje, ali so bile zakonito izdelane, in je ugotovljeno, da bo njegovo izkori¹èanje vodilo k èisti cesti in bo dalo predvidene cilje.