Eksploziji metana v mys owicah

Rudarstvo v bli¾nji okolici je najprimernej¹e na svetu, poleg tega pa je kljub snovem premoga metana najvarnej¹e. Varnost je bila dose¾ena z uporabo razliènih tehnik in varnosti, s èimer smo zmanj¹ali mo¾nost v¾iga ali eksplozije metana.

Motion Free

Da bi se izognili eksploziji metana, zmanj¹amo pojavnost dejavnikov, ki ga poganjajo, èigar ploskev je mogoèe omejiti z uporabo ustreznih naprav. Na delu rudnika, to je stena ali prednik, mora povzroèiti tok, ki napaja kombajne in transporterje, ki preva¾ajo plen. Le na podlagi pridobivanja iskrenja po¹kodovanih kablov nastane elektrièni oblok do v¾iga in eksplozije metana. Zato se v vseh elektriènih napravah uporablja dodatna za¹èita pred eksplozijami. Zahvaljujoè za¹èiti, ki se uporablja v orodjih in ustanovah teh ljudi, zmanj¹amo prodor elektriènega potenciala v center metana, tako da v primeru okvare ne bo pri¹lo do tragedije. Rudniki elektrièarjev, ki zaslu¾ijo polo¾aj rudnika, so posebej usposobljeni s stopnjo za¹èite pred eksplozijami in protipo¾arno za¹èito, tako da lahko varno opravljam svoje dejavnosti za razliène vrste rudnikov. Vsak elektrièar, vsakih pet let, mora raèunati na sodelovanje pri tak¹nem usposabljanju, kar bo imelo za posledico izpit, zaradi katerega se bo njegova misel osve¾ila in se seznanila z zaporednimi vzorci in stili dose¾kov, odpornih proti ognju in eksploziji.Za¹èita pred eksplozijo in ognjevarnost je zato pomemben dejavnik, ki se vrne na vsak rudnik, kar zmanj¹uje nevarnost eksplozije metana.