Elektriear in elektrotehnika

Obièajna za¹èita je obièajna za¹èita, ki je uporabna v elektriènih instalacijah. Naloga je za¹èititi sprejemnike, motorje, transformatorje in distributerje, njihov najpomembnej¹i pomen pa je za¹èititi ¾ice. Metoda za¹èite kratkega stika procesov je tako ¾e veè let zapu¹èena. Zapleteno tehniko je ravno v za¹èiti pred preobremenitvijo. Izbira za¹èite je odvisna od uèinkovitosti za¹èite in stare preobremenitve ¾ic in kablov.

Vzorci in smernice za gradnjo elektriène opreme doloèajo minimalne zahteve, ki jih morajo upo¹tevati obrati, èe gre za napravo z varnostnimi funkcijami, kot so vrsta varnosti, èustev in uèinkovitosti ter lokacije. Obstajajo razmere, v katerih so zahteve bolj zahtevne, varnost pa mora biti certificirana. Zadnja zamisel je pomen, v katerem bo namestitev name¹èena. Èe gre za lokacije, ki so izpostavljene predvsem okvari elektriènih instalacij, se zahteve po kakovosti samodejno postanejo veèje.Za¹èita kratkega stika je pogosto uporabljena vrsta za¹èite. Elektrièno vezje je obvezno v vseh stvareh in je takoj na posameznem zaèetku, v izhodni sobi vezja, pa tudi pri zmanj¹anju obremenitve vodnikov, na primer z zmanj¹anjem preseka ali z uporabo drugaènega vodila. V nasprotju s pojavljanjem, dajanje za¹èite kratkega stika v obratu vezja ni tako naravno in odprto, kot se zdi. Pomembno je, da jih postavite na ceste, ki niso kraj¹e od 3 m od zadnjega elementa. Zaradi zadnjega fragmenta iz podru¾nice do varnosti je seveda dimenzioniran, saj je name¹èena varnost, pred njim je ta pristop utrdil, da je verjetnost pojava kratkega stika na zadnjem elementu te¾avna. Enako odvisnost je opaziti tudi pri kablih, ki povezujejo energetske vire, med drugim transformatorji, akumulatorji ali generatorji s stikalno napravo, pod pogojem, da so varovala, ki se nahajajo v stikalni opremi, na uèinkih vezja. Ta dva izjeme veljajo za varna, èe je kratki stik kratkega stika varen.Opisano vpra¹anje ka¾e, da je precej subtilen in malo uporablja, v resnici pa stoji v domaèih namestitvah vsakega od nas.