Elektrostatiene padavine

Sistemi za odsesavanje prahu se uporabljajo skoraj povsod, kjer je onesna¾enje delovnih mest s suhim prahom z zelo drobnimi delci. Tehnolo¹ko odstranjevanje prahu te oblike je namenjeno predvsem ljudem na podroèju energetike, keramike, varjenja, kovine, lesa, farmacevtskih izdelkov in hrane.

Pijaèa pomembnih problemov, s katerimi se lahko sreèamo v poslovnih pisarnah, je opra¹evanje vseh vrst proizvodnih procesov.To opra¹evanje se najprej zgodi v dobièku za predelavo razliènih materialov ali pri polivanju ali prenosu razsutih materialov.Na ¾alost je nastali prah izjemno ¹kodljiv za zdravje ljudi. Èim manj¹i je prah, tem veèja je njegova ¹kodljivost. Nekaj cvetnega prahu je strupeno in celo rakotvorno.Danes ni znano, da je velika pra¹nost delavèeve sobe verjetno prilo¾nost za zdravstvene te¾ave in poklicne napake. Torej je s trenutnim stanjem tako pomembno, da odzraèimo zrak.

https://neoproduct.eu/si/diet-stars-ucinkovit-in-izjemno-okusen-nacin-kako-izgubiti-tezo/Diet Stars Učinkovit in izjemno okusen način, kako izgubiti težo

Da bi bili sistemi za ekstrakcijo prahu v pomoè, uporabite lokalne izpu¹ne cevi. Najprej so v perspektivi samonosilne roke, dojiljev ali nekak¹nih pokrovov, ki se nahajajo blizu vira emisij onesna¾eval.

Redno je treba zagotavljati odstranitev vseh vrst zbranih prahu. Ta ukrep prepreèuje premikanje prahu in ponovno pra¹enje. Ko je plast prahu name¹èena posebej na tleh v proizvodni hali, je treba uporabiti industrijske sesalce, saj rastoèa plast prahu okoli naprav predstavlja veliko nevarnost.Kar je tudi zelo veliko, naprava za odstranjevanje prahu v nobenem primeru ne bi smela nabirati elektrostatiènih nabojev, ker lahko povzroèi iskro tudi zaradi po¾ara.

Poleg tega morate poskrbeti za tesnost prikljuèkov v napravi. Pomembno je vedeti, da vsa pu¹èanja povzroèajo lu¹èenje plavuti in, kar se dogaja v notranjosti, zmanj¹ajo uèinkovitost odstranjevanja prahu.