Fiskalni blagajni ki novitus naslednji

Na zaèetku je treba dodati tisto, kar ¹teje storitev blagajn: fiskalizacijo blagajne, potrebne tehniène preglede, vse popravke, zapisane v garancijskem roku in po izteku garancije, ter potrebne vzdr¾evalne dejavnosti. Poleg tega davèni blagajnik plaèa vpise za servisno delo in poroèa o fiskalizaciji blagajne v ZDA.

Blagovne znamke Tarn prodajajo dodatne storitve svojim potro¹nikom: usposabljanja o delovanju blagajn, kot tudi olaj¹ave pri dobrem programiranju trgovskih imen in PTU cen.

Med opravljenimi tehniènimi pregledi serviser opravi naslednje ukrepe:- oceni stanje peèatov blagajne in njihovo sinhronizacijo s tiskanimi podatki v servisnem in servisnem dokumentu,- preveriti program blagajne, njegovo razlièico, sodelovanje z besedili v polo¾aju blagajne in servisno dokumentacijo,- preverja pravilnost poslovanja blagajne, zlasti glede velikosti izdaj fiskalnih dokumentov,- ocenjuje stanje stanovanja blagajne, fiskalnega spomina, prvega odbora in fiskalnega elementa glede sodelovanja s strukturnimi dejstvi, \ t- preverja pravilnost prikaza potro¹nika,- rezultat pregleda skupaj s priporoèili se vnese v servisno knjigo.

Trivia:1. Potrebni tehnièni pregled je treba opraviti tudi, ko je uporabnik blagajne prekinil na¹e delo, to pomeni, da je iz kakr¹nega koli razloga prenehal registrirati na blagajni, vendar ni registriral blagajne.2. Med obdobjem tehniènega pregleda se upo¹tevajo gradbeni momenti blagajne, ki so odgovorni za evidentiranje prometa in katerih nepravilno ¾ivljenje bi lahko vplivalo na kratek izraèun davkov. Tako v pregledni sezoni serviser ne i¹èe napak, ki vstopajo v blagajno, niti ne preverja ali drugih dejavnikov opreme, kot je mehanizem, ki je odgovoren za tiskanje, napajanje - dobro delujejo. Seveda lahko naroènik od tehniènega osebja zahteva, da preveri stanje blagajne in sporoèi po¹kodovane predmete, potem pa se stvari opravijo zunaj tehniènega pregleda.