Fiskalni tiskalnik allegro

Za ¹tevilne predpise ministra za finance z dne 28. novembra 2008 mora vsaka fiskalna blagajna in fiskalni tiskalnik opraviti tehnièni pregled vsaki dve leti. Lastnik blagajne, ki tega obrazca ne izpolni, se kaznuje. Prva posledica je zahteva davènega urada za povraèilo davène olaj¹ave in zakonsko doloèenih obresti od dneva storitve kaznivega dejanja. Druga kazen je mandat, ki lahko zna¹a do 500 zlotov. Pomembno je omeniti, da je kupec odgovoren za ohranitev roka za preverjanje, zato mora ustrezno navesti datum pregleda.Kaj servisni tehnik v najbolj¹em primeru preverja?

Ime "tehnièni pregled" v okviru blagajne je zavajajoèe. Zakaj? Ker se med pregledom preverijo tisti trenutki blagajne, ki jih pravijo za evidentiranje prometa. Slu¾abnik ne i¹èe napak, ki bi lahko usmerjale funkcionalnost celotne blagajne, temveè se kopièim, ampak samo na omenjenih delih in njihovih elementih, katerih napaèno ¾ivljenje je lahko ideja slabega izraèuna davènega dolga.

Chocolate slimChocolate slim Unikaten hujšanje cocktail z okusom najboljše čokolade

Kak¹ni so stro¹ki pregleda blagajne?Za pregled celotne fiskalne blagajne, skupaj z na¹o stranjo, se ponavadi zdi od 100 PLN do 300 PLN.

Kako dolgo traja ta pregled?Pregled je v praksi pribli¾no eno uro, najveè dve uri, zato je odvisen predvsem od serviserja. Vsekakor ni potrebno, da denar vzamemo v slu¾bo, temveè lahko od odraslih zahtevamo, da pridejo do te tehnologije v poljsko podjetje, saj se ¹teje kot dodatna storitev, ki povzroèa dodatne stro¹ke. Treba je opozoriti, da je samo serviser, ki je bil uveden v servisna dela, strokovno usposobljen za izvedbo pregleda. Nato nastane dejstvo, da morajo biti vsa dejanja, ki jih pripravi serviser, napisana za servisno delo. Vpisi morajo biti tudi nedvoumni, potrjeni s podpisom zaposlenega v podjetju in ¾igosani s peèatom.Lastnost tega obrazca je izredno pomembna, ker stro¹ki tega podjetja niso ogromni, trajanje tehniènega pregleda pa ne traja dolgo.