Ftp ozemljitev

Naloga elektrostatiène ozemljitve je zmanj¹ati tveganje eksplozije vnetljivih snovi v korist elektrostatiène iskre. Najpogosteje se uporablja pri transportu in predelavi vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev je lahko nova oblika. Najti¹ji in rahlo zapleteni modeli se na ozemljitveni prikljuèek prikljuèijo tudi iz kabla. Robustnej¹i in tehnolo¹ko naprednej¹i so opremljeni z naèrtom za nadzor ozemljitve, zaradi èesar je dovoljeno izdajati ali transportirati proizvod, ko ozemljitev ostane tesno povezana.

Elektrostatiène podlage se najpogosteje uporabljajo med nakladanjem ali razkladanjem ¾elezni¹kih in cestnih cistern, cistern, sodov velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Pri polnjenju ali praznjenju rezervoarjev z novo vsebino (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine lahko nastanejo nevarni elektrostatièni naboj. Vir njihovega nastanka je tudi me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo zaradi stika ali delitve posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo omejena na elektrostatiène lastnosti povr¹in, ki pridejo v stik med seboj. Pri produktu tesnega in nenadnega razmerja z ozemljitvenim ali neobremenjenim problemom lahko pride do kratkega tokovnega impulza, ki bo opazen v iskri.Pomanjkanje skrbi za razelektritev isker lahko vname me¹anico alkoholov in zraka, kar dokazuje eksplozija ali nevarna eksplozija. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.