Gozdni po ar szamocin

Sodobne ATEX instalacijeOpra¹evanje zraka s prahom (veèinoma lesnega izvora, pra¹kastimi barvami ali finim premogom, vsekakor obstajajo daljnose¾ne posledice, predvsem zaradi zelo nevarne verjetnosti eksplozije. Raziskave ka¾ejo, da so le zelo dolge note majhnih pelodnih zrn najpogostej¹i vzrok eksplozije. Vir v¾iga cvetnega prahu je zagotovo ne le odprt ogenj, temveè tudi majhna elektrièna iskra, mehansko iskrenje ali elektrostatièni tokovi. Za za¹èito pred eksplozijo uporabite moderne ATEX naprave. Na sreèo na trgu obstajajo ¹e bolj profesionalna podjetja, ki povzroèajo visoke vrednosti naprav po izredno ugodni ceni, zato ne bi smelo biti veèjih te¾av pri iskanju ustreznih strokovnjakov.

Sistemi za varno prezraèevanje in odstranjevanje prahuDa bi naprave za odsesavanje in prezraèevanje postale stare, ko je veliko dobrih, uporabite posebno sesalno, lokalno izpu¹no cev (v bistvu samonosno oro¾je in nape, ki se nahajajo, kot na mestu emisije kakr¹nega koli onesna¾enja. Ne pozabite tudi, da zagotovite natanèno odstranitev vseh pra¹nih grozdov na trenutni osnovi, kar prepreèuje dvigovanje prahu in ponovno naseljevanje. Pomembno vpra¹anje je tudi sistematièno praznjenje posod za prah. V primerih, ko se prah odlaga na tla hale, je vredno uporabiti posebne industrijske sesalce. Profesionalne ATEX naprave zahtevajo, da obstajajo hkrati pravilno ozemljene in kar je najpomembnej¹e, da ne morejo narediti elektrostatiènih nabojev, preko katerih se lahko pripnejo k nastanku iskre. Odcejalni vodi ¾elijo obstajati nujno iz plo¹è z debelino stene od 2 do 3 mm.

Profesionalni ventilatorji in filtriV novih sistemih za prezraèevanje in odsesavanje prahu, ki so izpostavljeni nevarnosti eksplozije, je vredno uporabiti ventilatorje in filtre z ustrezno za¹èito pred eksplozijami z najnovej¹o ATEX direktivo. Eksplozijski filtri morajo biti posebni eksplozijski paneli. Glede na njihove potrebe lahko ¾ivijo enkrat ali veèkrat. Pod vplivom ATEX konstrukcije eksploziva se membrana hitro razpoèi, pri èemer vse eksplozivne pline spusti naravnost v ozraèje, zaradi èesar se filtri ne po¹kodujejo. Instalacije, ki so potencialno eksplozivne, morajo biti dodatno opremljene s posebnim sistemom za ga¹enje z iskri in dana¹njimi sistemi za ga¹enje po¾ara v samih obratih. Tudi na celotnih prezraèevalnih kanalih, ki se vodijo do filtra, je treba namestiti povratne lopute, ki popolnoma prepreèujejo prenos plamena v samem postrojenju v uspeh eksplozije nevarnega prahu v filtrih.

Zmanj¹evanje eksplozijeNovi sistemi za prepreèevanje eksplozije so trenutno najbolj¹i in najbolj raz¹irjeni naèini za za¹èito razliènih naprav pred uèinki eksplozije. Sistemi za prepreèevanje eksplozije so najpogosteje prikazani iz profesionalnega HRD cilindra, infrardeèega in tlaènega senzorja ter strokovnega nadzornega centra. Osnovna naloga sistema je, da takoj prizna eksplozijo v njeni osnovni fazi. Nato se vbrizga posebno sredstvo za du¹enje, katerega namen je prepreèiti nevarno eksplozijo. Za sodobne ATEX instalacije je znaèilen izredno tesen odzivni èas. Od trenutka odkrivanja gro¾nje eksplozije lahko preide le tisoèinko sekunde do popolnega zatiranja.