Janome industrijski stroji

Bogata in ¹ibka industrija potrebuje stroje za stvari. Stroji lahko obstajajo razlièno, vendar morajo biti ena skupna stran. Sposobni morajo biti potrditi in odobriti urad za tehnièni pregled. Ti dve zahtevi sta nujno potrebni.Kaj storiti, èe se certifikacija stroja ni zgodila, ko je bila izdelana, kot dokaz od zaèetka starosti stroja (nastala je v letih, ko ni bilo tak¹nih pogojev, ali nam prodajalec ni dal dobrega certifikata?

Èe nimamo potrdila, ga lahko dajemo stroju. V sodobnem projektu morate najti podjetje, ki uporablja pravico do podelitve certifikata. Pred certifikacijo stroja je pomembna analiza diagramov, ki jih imamo. Tako obstajajo elektrièni, strukturni, pnevmatski in hidravlièni naèrti, ki jih moramo vzeti s spremljajoèo dokumentacijo. Èe nimamo tak¹ne dokumentacije, bi bilo treba najeti certificirano podjetje, ki bo znova izdelalo sheme (ena, vendar pa bodo modeli za rekreacijo stra¹no dragi, tako da, èe bomo kdaj kupili stroj brez shem, dvakrat premislite. Po analizi dokumentacije, èe ni ovir, poteka certificiranje.Certifikacija prisotnih strojev je prvi skok na ulico, ki vzame sto odstotkov varnega stroja. Po potrditvi predlaga, da Urad za tehniène preglede povabi na pregled. Èe urad tehniènega pregleda dovoljuje, lahko zaposlenim omogoèimo delo na stroju. Èe pa ¾elimo biti preprièani, da je na¹a organizacija resnièno varna, predlagam, da izvedete revizijo minimalnih ali bistvenih zahtev.Certificiranje strojev in revizije majhnih zahtev ter revizije bistvenih zahtev so torej usmeritev dejavnosti istega podjetja in samega podjetja. Pri revidiranju majhnih zahtev ali bistvenih zahtev se podobni pregledi izvajajo kot pri certificiranju. Pregledajo se vsi modeli in dokumentacija proizvajalca ter se zahtevajo navodila za delo in varnostne re¹itve. Mnoga podjetja so na tak naèin, da bodo, èe bodo opazili nekatere pomanjkljivosti ali pomanjkljivosti v nas, sami predlagali spremembe in spremembe, ki bodo upo¹tevale naèrt za izbolj¹anje zdravja in varnosti.