Kartica za delo raeunalnika chomikuj

Na Poljskem so na voljo le uèinkovite in tehnolo¹ko moène naprave, vkljuèno s sesalniki atex ali centralnimi industrijskimi sesalniki, izdelanimi skupaj z naèelom atex. Zagotavljanje varnosti pri delu, varovanje dejavnosti in ergonomija storitev so tukaj na ¹tevilkah. Najbolj¹a uèinkovitost sesanja in filtracije je bila dose¾ena z uporabo odliènega razreda sestavin, tehnièno izbolj¹anje zasnove in stalnega napredka na podroèju filtriranja, vakuumskih in filtrirnih tehnik èi¹èenja.

V na¹em velikem asortimanu boste na¹li ne le industrijske industrijske sesalce, temveè tudi profesionalne in izredno bogate stroje za èipe in tekoèine ter agregate tipa S, ki so vezni stroji za industrijski sesalnik in vakuumski transporterji.

Odstranjevanje prahu, sesanje, sesanje in vakuumski transport z uporabo sesalnih agregatov z merami od 3 do 300 kW, s filtracijsko metodo neke ravni in celotnimi elementi, ki distribuirajo prah.

Stacionarne sesalne enote sesajo vse neèistoèe z vgrajenimi vakuumskimi napravami in jih postavijo v dolge rezervoarje ali transportne naprave. Serijsko proizvedena dejstva so prilagojena individualnim potrebam.

Smo pionir inovativnih mobilnih sesalnih enot. Agregati se dajejo tudi na priklopnike ali tovornjake in tudi kot optimalna naprava za ustvarjanje dejavnosti za podjetja, ki ponujajo storitve èi¹èenja proizvodnih obratov. Te naprave se uporabljajo za sesanje veèjih kolièin suhega materiala iz zdravih razdalj. Izdelane so bile v skladu z ADR z uporabo protieksplozijske za¹èite po ATEX.

Priporoèamo naèrtovanje, izdelavo, monta¾o opreme in odstranjevanje prahu. Izdelujemo instalacije za odpra¹evalne stroje, sklope naprav in zgradbe v vseh industrijskih panogah. Naèrtujemo in postavljamo in postavljamo eksplozivne prahove.