Kontroling v podjetju

Ekonomski kontroling je neloèljiv del obvladovanja v velikem podjetju. Kontroling se uporablja za ugotavljanje potrebe po finanènih metodah, dobièkonosnosti naèinov financiranja podjetja, stro¹kov in dobièka ter ekonomske likvidnosti in ocene uèinkovitosti kapitalskih nalo¾b.

Nadzor lahko razdelimo v tri stopnje:- naèrtovanje,- izvajanje, \ t- nadzor.

Prviè se je kontroling izvajal v tridesetih letih v ZDA. Udaril je daleè na kontinent, predvsem zaradi nem¹kih podjetij. Nenehen razvoj lahko opazujemo od petdesetih let prej¹njega stoletja. V na¹ svet je pri¹el predvsem zahvaljujoè veji mednarodnih korporacij, èeprav vse veèja podjetja in majhna podjetja, vèasih celo ne zavestno, zaèenjajo uvajati kontrolna orodja. Brez kakr¹nih koli te¾av lahko preverite, ali boste s krmiljenjem izvajali povsod, kjer se pojavljajo ti vidiki:

- Decentraliziran sistem dominacije v imenu,- Dru¾ba je osredotoèena na doseganje dobro opredeljenih ciljev,- uveden je bil motivacijski sistem, ki naèrtuje, da bo podjetje uèinkoviteje delovalo,- Vodenje raèunovodskega vodenja, ki se nana¹a na uporabo racionalnih finanènih odloèitev,- dobro voden sistem zbiranja informacij, \ t

Postavitev pravil finanènega kontrolinga v podjetju samodejno prisili ¾eleznice v njene strukture. Njena organizacijska oblika, finanèni sistem poravnave in kro¾enje dokumentov v dru¾bi se spreminjajo. Izvajanje ustreznega gospodarskega nadzora ni mogoèe brez ustreznih programov IT. Finanèni kontroling temelji na posebnem vplivu na uèinkovito upravljanje dru¾be, ki ni kraj, kjer bi morali delovati z vodstvenim raèunovodstvom.