Kri arjenje s kuhinjsko opremo

Olaj¹evanje opravljanja poklicnih nalog, med drugim z: \ t kuharji, je zmo¾nost profesionalnega pohi¹tva ustvariti obroke. Merjenje prave doze, privlaèen videz - vse to je mogoèe doseèi s pomoèjo sodobnega rezalnika bizerba vs12.

Somasnelle GelSomasnelle Gel - Magnetni korektor drže za hrbtenico!

Rezalnik vs bizebra12 - da ga vzamete?Rezalnik proti bizerba12 ne le kosi, ampak tudi tehta sestavine, potrebne za doseganje senzacionalnih jedi. To omogoèa predvsem veèjo pripravo obrokov z idealno ohranitvijo te¾e posameznih elementov dani recept. Zato bo vsaka od na¹ih jedi stala in izgledala enako.

Catering v 5 minutah?Rezalnik omogoèa hitro pripravo prigrizkov in jedi za posebne dogodke ali poslovna sreèanja. V nekaj sekundah lahko pripravimo kro¾nike s prigrizki, ki bodo navdu¹ili ne le sestavine in predvsem popolno porcijo. Prihranjen èas zaradi ustreznega rezalnika se lahko nari¹e na dekoracijo mize ali hodnika.

Roèno ali samodejno?V zvezi z va¹imi zasebnimi nastavitvami lahko uporabimo rezalnike vs bizerbe12 - sami ali z nastavitvijo programa po va¹i izbiri. Dokler ne bomo dobro spoznali vseh dejavnosti - je vredno razmisliti o samokontroli rezalnika in z napredkom èasa opazovati njegove velike funkcije.

Tehtanje sestavin - zakaj je pomembno?Funkcija pomena je preboj za natanèno doloèanje vsebnosti kalorij in hranilnih snovi v posodi. Poznavanje natanène kolièine kalorij je ¹e posebej pomembno za ¾enske, ki so samo na huj¹anju ali razmi¹ljajo o individualnem profilu in za ¹portnike. Zato je ¹e ena prednost rezalnika vs vizer, vendar zelo znaèilno za potencialne stranke na¹ih izjemnih jedi.