Ni chotom toka

Zelo pogosto, ko nakupovanje poteka v ¹tevilnih nakupovalnih centrih, se predpostavlja predvsem, kaj morate kupiti. Èeprav se lahko zgodi tudi, da bodo naèrti, èe so zdaj v sredi¹èu, onemogoèeni zaradi nenadnega pomanjkanja elektriène energije. V vmesnem èasu, ko celotna trgovina nenadoma potone v noè, ji ne manjka nujnega napajanja. Toliko, da resnièno nikoli ne bo mogoèe napovedati, kako lahko pride do te oblike. Pogosto se lahko razsvetljava popolnoma neprièakovano, potem pa je pomembno, da lahko ljudje, ki dobijo objekt, takoj, ko pridejo ven.

To je resno, èe je poskrbljeno z dejstvom, da je v oddaljenih mestih in nakupovalnih sredi¹èih praktièno vse odvisno od dostopa do naslednjega vira energije. Tak¹ne toèke so vèasih aktivne do poznih noènih èasov, in èe ni elektrike kmalu po temi, potem njena odsotnost ni opazna. Poleg tega lahko nenaden padec v noè naredi mo¹ke obèutek panike in ukrepov. Pomembno je torej, da v nekem objektu najdemo zasilne svetilke za razsvetljavo, ko je tudi edina zasilna razsvetljava.

Denta SealDenta Seal Celovito zobno zdravljenje, ki bo prineslo nazaj Hollywood nasmeh

Vendar je treba omeniti, da bo prisotnost tak¹ne razsvetljave za¾elena v veliko te¾jih situacijah. Tu govorim o podatkih o po¾aru na tleh objekta. Za èim hitrej¹o izhod iz stavbe mora biti taka zasilna razsvetljava v vsakem trenutku povsem mehka in pripravljena za vo¾njo. Od zadnje koncentracije, da je za druge namene mogoèe iskati vnetljive materiale, je izredno pomembno, da tak¹na razsvetljava vodi na izhode v sili na najmanj¹i mo¾ni naèin.

Zahvaljujoè temu bodo polni ljudje, ki so se zbrali v komercialnem okolju ali v naslednjem objektu, lahko pravoèasno zapustili zasedene prostore tako, da se nihèe ne bo po¹kodoval. Izjemoma bo mo¾no, ko se bodo skupaj z zasnovo razsvetljave v sili pojavili piktogrami, ki bodo pokazali namen odhoda na zdravilo.