Obvezna blagajna za odvetnike 2015

Vsaka instalacija mora zagotavljati za¹èito pred elektriènim udarom. Tak¹na varnost v tem smislu je uèinkovita prek ozemljitve, ki izhaja iz povezave med drugimi kovinskimi konstrukcijami stavbe.

Ko govorimo o ozemljitvi, imamo naèeloma najprej ¾ico, ki je izdelana iz vodila. Ta kabel najprej zdru¾i elektrificirano telo s tlemi. Tak¹na kombinacija povzroèi, da elektrificirani organ sprejme ali odseva tudi doloèeno kolièino dajatev, ki so nevtralizirani. Ozemljitev se dvigne iz le nekaj delov. Predvsem je treba upo¹tevati predvsem sistemske in ozemljitvene ¾ice, povezovalne kable in ozemljitveno sponko nabiralnikov, ozemljitveno palico in ozemljitvene ¾ice.Ko govorimo o ozemljitvi, lahko omenimo trenutek njihovih likov. Prviè, obstajajo za¹èitne zemljine, ki so spoj kovinskih delov, ki vodijo elektriène naprave z zemeljsko elektrodo. Ta ozemljitev obstaja predvsem kot sredstvo za za¹èito pred elektriènim udarom. Naslednji tip je funkcionalna ozemljitev. Znana je tudi kot delovna povr¹ina. Z njihovo opredelitvijo lahko reèemo, da gre za ozemljitev doloèenega namena elektriènega vezja. Glavni namen te ozemljitve je predvsem pomembno delo elektriène opreme tudi v moteèih pogojih, pa tudi v enostavnih. Kupil bo za nizkonapetostno omre¾no pomoè. Ta za¹èita se prena¹a iz uèinkov vi¹jih prehodov napetosti. Vedno se igra v napravah, kot tudi v vseh elektriènih napravah, ki so odprto prikljuèene na distribucijsko omre¾je ali pa so napajane iz naèrta z napetostjo veèjo od 1 kV. Govorim o napajanju preko pretvornika ali transformatorja.Naslednji tip je za¹èita ozemljitve. Njegov osnovni ukaz je predvsem funkcija odvajanja udarnih tokov do tal.Ta vrsta tal se imenuje pomo¾na. Obièajno se uporabljajo na protipo¾arnih toèkah. Pomembno je, da jih uporabljamo pri merjenju in varovanju odnosov.