Odstranjevanje prahu iz parnih kotlov

Na trgu ¾e obstajajo ¹tevilna podjetja, ki zagotavljajo druge vrste sistemov za ekstrakcijo prahu za mnoge industrije. Nekateri organizmi za odstranjevanje prahu so opremljeni s tkaninskimi filtri. Ti filtri so zgrajeni modularno. Zahvaljujoè tak¹ni mre¾i jih je mogoèe me¹ati v zelo razlièni obliki. Ti tekstilni filtri omogoèajo predvsem èi¹èenje zraka in plinov.

Sistemi za odsesavanje prahu so postopek, ki na koncu odpravlja vse suhe prahove, ki nimajo lepljive prednosti, prav tako niso v èasu, da bi ustvarili eksplozivno atmosfero z zrakom. Ti modularni filtri se lahko med drugim uporabljajo v podjetjih, ki se ukvarjajo z bitumensko maso. Pomembno je tudi, da se dajo v kotlovnice, steklarsko industrijo, keramiko, metalurgijo, industrijo apna ali samo v livarnah. Modularni filtri z ravnimi vreèkami omogoèajo odvajanje prahu. Delujejo gladko tudi v zelo obèutljivih pogojih in hkrati omejujejo vpliv zelo ¹kodljivih zunanjih dejavnikov.Na trgu so tudi ciklonski me¹ani zbiralniki prahu, za katere lahko reèemo, da so izjemno priljubljeni pri vzdr¾evanju in prometu. Predstavljajo se tudi v tem, da so zelo uèinkoviti pri odstranjevanju prahu. Poleg tega imajo zelo dolgo èasa za ustvarjanje, medtem ko so praktièno brez te¾av.Med sistemi za zbiranje prahu je treba omeniti tudi dozirne in zapiralne naprave. Prav tako lahko naletite na opremo, ki ohlaja pline. To orodje se za¾ene tam, kjer temperatura vstopnih plinov bistveno presega temperaturo filtra. Medtem, ekonomajzerji so naprave, ki slu¾ijo mo¾nosti obnovitve toplotne energije.Sistemi za odsesavanje prahu vkljuèujejo tudi mehanske zbiralnike prahu. To so orodja, ki se nana¹ajo na odsesavanje prahu in tudi na gospodarstvo.Pri sprejemanju sklepa o namestitvi primerne metode odpra¹evanja v preprosti hi¹i bi morala biti aktivnost na potovanju precej dejavna. Najprej je treba upo¹tevati vrsto poslovanja (storitve / proizvodnjo, kolièino predmeta, ki se obdeluje, ali ¹tevilo delovnih strojev. Poleg tega je treba upo¹tevati kolièino pra¹enja. Ustrezen sistem za zbiranje prahu mora biti omejen na najuèinkovitej¹e oblike izdelkov, prav tako mora biti zelo natanèen in prilagojen. Materiali in priljubljene komponente na noben naèin ne morejo biti hitro gorljivi in ne morejo biti izdelani iz snovi, ki se lahko v¾gejo na pregleden naèin.