Opredelitve usposabljanja osebja

Tehnièna dokumentacija je torej niz dokumentov, naèrtov, risb ali tehniènih izraèunov, ki imajo podatke, potrebne za izdelavo doloèenega izdelka.

investicijsko dokumentacijo ali podatke, potrebne za izpolnitev doloèene nalo¾be, \ ttehnolo¹ka dokumentacija ali podatki, potrebni za sestavljanje in predelavo, tj. splo¹ni tehnolo¹ki proces,projektna dokumentacija, tj. modeli stavb ali njihovih lokacij,znanstvene in tehniène dokumentacije, obstajajo raziskovalne ¹tudije.

Ta naèin dokumentiranja poteka pod dvema osebama:

matrice ali risbe na tehniènih natisih,arhivskih kopij, zato je to komplet popolnoma berljivih natisov.

Prevajanje tehniène dokumentacije izvajajo prevajalci, ki so poleg odliènih jezikovnih znanj tudi strokovnjaki na doloèenem tehniènem podroèju, kar daje ne le zanesljiv prevod iz dobrega jezika v ciljni jezik, temveè tudi zagotavljanje ustrezne terminologije, ki varuje prejemnika storitev od morebitnih pomanjkljivosti v smislu nato, da bi oblikovali pravne in tehniène posledice problema, ki je pomemben za te¾avo.

Èe naroèamo prevod tehniène dokumentacije, moramo najprej paziti na kompetentnost prevajalca. Seveda ne more trajati ¾enska, ki pozna samo tuje jezike. Tehnièni prevajalec zahteva ¾ensko, ki ima in ima veliko znanja o doloèeni tehnièni stvari, zato je najbolje, da se odloèijo za storitve iz specializiranih prevajalskih podjetij. Poleg tega je treba opozoriti, da tehnièna dokumentacija ni le besedilo, temveè tudi karte, naèrti in programi, zato mora dober prevajalec tehniène dokumentacije ponuditi tudi ujemanje projektnih podatkov z drugim jezikom, da se zagotovi èim veèja berljivost (potem je to storitev tako imenovanega prekinitve in shranjevanje besedila.

Èe povzamemo, moramo vkljuèiti osebo, da ne bodo vse ¾enske, ki dobro poznajo jezik in imajo prevod, dovolj kompetentne za tehnièni prevod. Zato je najbolje poiskati prevajalsko podjetje, ki je specializirano samo za tehniène prevode, zaradi tega, ker bomo imeli zagotovilo, da bo pomemben dokument preveden v natanèno in zanesljivo.