Oprema za su i restavracijo

Direktiva ATEX, imenovana tudi direktiva novega pristopa, je dokument, katerega pomemben cilj je pribli¾evanje zakonodaje dr¾av èlanic Evropske unije v okviru za¹èitnih sistemov in naprav, ki se u¾ivajo v bli¾ini nevarnosti eksplozije metana in premogovega prahu.

Princess HairPrincess Hair Najboljši način za naravne lepe lase

Te informacije v prvi vrsti opredeljujejo osnovne varnostne zahteve, ¹iroka podroèja izdelkov in sredstva za dokazovanje skladnosti z glavnimi varnostnimi zahtevami.Evropski standardi imajo kljuèno vlogo v direktivi, ki podrobno opisuje tehniène naèine dokazovanja sodelovanja z varnostnimi zahtevami. V skladu z naèelom, da je izdelek sinonim za standard, je uganil njegovo sodelovanje z obièajnimi varnostnimi zahtevami.Skupne zahteve za opremo in za¹èitne sisteme, ki se uporabljajo na potencialno eksplozivnih obmoèjih, se pojavljajo v Dodatku II Direktive. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, naèrtovanju in obliki, mo¾nih virih v¾iga, nevarnostih, ki izhajajo iz zunanjih vplivov, zahtevah za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.Proizvajalec mora skupaj s priporoèili prepreèiti nastanek eksplozivnega ozraèja z dodatki in za¹èitnimi ukrepi, da se prepreèi v¾ig eksplozivne atmosfere, da se prepreèi ali zmanj¹a eksplozija.Naprave in za¹èitni sistemi morajo biti zasnovani tako, da prepreèujejo mo¾nost eksplozije. Predvideti jih je treba s poznavanjem tehniènega znanja. Tudi deli in sestavni deli naprav morajo iti varno in v skladu s priporoèili proizvajalca.Vsa oprema, obrambni sistemi in naprave morajo imeti oznako CE.Materiali, ki se uporabljajo za namestitev opreme ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in vremenskimi razmerami ne sme biti nobenih reakcij, ki bi lahko vodile do potencialne eksplozije.Jedi in za¹èitni ukrepi ne morejo povzroèiti po¹kodb ali drugih po¹kodb. Zagotoviti morajo, da se v konèni fazi njihovega delovanja ne bo pojavilo preveè vroèine in sevanja. Ne morejo predstavljati nevarnosti za elektriko in ne morejo ustvariti nevarnih situacij.