Pospe evanje in ei eenje raeunalnika

Magnetni filtri so popolnoma nov koncept na podroèju tekoèega èi¹èenja delcev. Poleg tega so standardna re¹itev za olja in hladilne tekoèine. Magnetna filtracija je precej ekonomièna, uèinkovita in ekolo¹ka.

Magnetni filtri so centralno namenjeni varovanju industrijskih instalacij centralnega ogrevanja in tople vode. Hkrati so namenjeni za¹èiti hladilnih in ogrevalnih instalacij, poleg tega pa tudi vsakemu tipu opreme, ki so podatki v obravnavanih napravah. Magnetni filtri najprej ¹èitijo pred onesna¾enjem s trdnimi delci. Magnetni filtri si prizadevajo najprej prepreèiti po¹kodbe naprave in naprav, ki so v njej name¹èene. Imajo tudi toèko poveèanja uèinkovitosti name¹èenih magnetizatorjev. In dajejo prilo¾nost za zmanj¹anje stro¹kov delovanja ali vzdr¾evanja opreme in zmanj¹anje odpornosti vode ali pretoka tekoèine v gradbeni¹tvu.Magnetni filter ima veliko prednosti in hkrati veliko aplikacij. S pomoèjo magnetnih filtrov se lahko sreèate na vodovodnih instalacijah (vodovodnih instalacijah, v zaprtih instalacijah, s pomoèjo naprav, ki so opremljene z uporabno vodo (npr. Pralni stroj, na gradbi¹èih s prisilno kro¾enjem.Izbira pravega magnetnega filtra se mora osredotoèiti predvsem na procesne parametre. Gre predvsem za naravo, vrsto procesne tekoèine, velikost in trdnost neèistoè ter uèinkovitost, ki jo ¾elimo doseèi, in prièakovano uèinkovitost filtriranja.Pri magnetni filtraciji ni materialov. Delovne elemente filtra je mogoèe oèistiti, magnetni filtri pa imajo nizek pretok. Nekateri magnetni filtri imajo sposobnost zajemanja delcev, manj¹ih od 1 mikrona. Neèistoèe iz filtra se izvajajo v polsuhi konstrukciji, zato je izguba tekoèine bistveno manj¹a. Vendar pa magnetna filtracija poveèuje stro¹ke nalo¾b. Celotni stro¹ki magnetnega filtra so izjemno visoki v primerjavi s standardnimi membranskimi filtri. Tako je v podno¾ju dobra napaka magnetnih filtrov, ki se ¹e posebej hitro odpravi zaradi znatnega zmanj¹anja obratovalnih stro¹kov.