Postopek nakupa blagajne

Izbira blagajne mora biti dobro premi¹ljena. To ni dvoma. Eden od zakonov, ki ga spremlja skrbna analiza pri nakupu blagajne, je model kampanje, ki se izvaja. To zahteva dodelitev velikosti asortimana, ki ga ima dru¾ba, ¹tevilo strank, ki jih opravi na dan, stopnjo storitve. In ne samo, vredno je tudi razmisliti, ali ¾elite prikljuèiti elektriène naprave na blagajno, kot je na primer èitalnik èrtne kode ali lestvica.

Postavimo ¹e eno vpra¹anje, ali naj bi na¹o blagajno programirali z uvedbo takih stalnih èrtnih kod, ki so pogoste in moène ali pa je potrebna integracija z doloèenim skladi¹ènim programom? To velja v zvezi s tem ali se prodaja nana¹a na stalno paleto storitev ali izdelkov ali pa so to vpra¹anja, ki se dinamièno izmenjujejo. Fiskalna naprava za malega podjetnika je ¹e vedno majhna blagajna. V nekaterih primerih se zdi, da so dovolj ¹iroke. Odvisno od modela se lahko tak¹ne naprave uporabljajo samostojno, vendar obenem nekateri modeli omogoèajo integracijo z elektriènimi orodji ali raèunalni¹kim sistemom. Èe je potrebna dodatna oprema, potem moramo dobiti dobro predstavo o izbiri dobrega modela, saj ne omogoèa vsakemu gotovinskemu registru, da v bistvu re¹i tak¹ne naprave.

Drugo vpra¹anje, na katerega mora odgovoriti mali podjetnik, je, ali potrebuje prenosno blagajno ali dovolj obse¾en enotni banèni raèun. Èe so prejemki izdani izven sede¾a dru¾be, je treba poskrbeti za prenosna sredstva, ki so robustna in natanèno prilagojena, da bi se iz poklica umaknila po pomenu. Prav tako je treba upo¹tevati perspektive podjetja, kot je majhna picerija na daljavo, ki bi morda ¾elela raz¹iriti obseg svoje energije za dostop do prejemnika. Potem bi se uporaba mobilne blagajne izkazala za moèno in profesionalno re¹itev.

©e vedno morate dati povratne informacije o postopku tiskanja. Ko tudi ne naèrtujemo, nimamo potrebe po zelo moèni mo¹ki slu¾bi, mehanizem igle pa bo koristen. Toplotni mehanizem je v bistvu diskreten in moèan, a tudi dra¾ji in je nezamenljiv za mala podjetja.