Predpisi o evakuacijski poti

Izstopni znak je opis izhodnih vrat za evakuacijo, ki se uporablja v vsakem stavbnem objektu, za kar je poleg pomembnih predpisov uvedena tudi obveznost pravilnega oznaèevanja izhodov, skozi katere se izvaja evakuacija v primeru nevarnosti (npr. Po¾ara.

Tovrstni znaki so pridobljeni povsod, kjer naj bi delovali z veèjo skupino ljudi, tj. V delovnih domovih, v naslovih, v kulturno-zabavnih in fiziènih objektih, ali tudi v velikih podjetjih. Do izhoda, ki je oznaèen v angle¹kem EXIT-u, pogosto vodijo zgodnej¹a gibanja v smeri pu¹èic in oznaèujejo izhodne stopnice. Pravilno oznaèevanje poti za izhod v sili je bistvenega pomena pri re¹evanju zdravja in ¾ivljenja ¾ensk, ki so se ujele v obliki gro¾nje in poveèujejo upanje za sreèo pri evakuaciji.

Oznaka EXIT ima znaèilno zeleno barvo z belim okvirjem in napisom, ki omogoèa, da ga lahko vidimo med postopkom evakuacije tudi z zelo dolge razdalje (20-25 metrov. Izdelana je iz zanimive samolepilne folije z visoko stopnjo lepila, ki ji zagotavlja izjemno moè in vzdr¾ljivost v nevarnih pogojih ali PVC plo¹èo, pritrjeno z obojestranskim trakom. Oznaka zasilnega izhoda je pritrjena na oviro v bloku, ki je najpogosteje nad vrati in je re¹itev iz notranjosti ali zgradbe. Film, iz katerega je bila izdelana oznaka zasilnega izhoda, ima fotoluminiscenène lastnosti, zaradi èesar kadi v temi, kar omogoèa uèinkovito evakuacijo tudi v te¾kih pogojih, povezanih z izklopom elektriène energije ali moènim dimom, ki omejuje vidljivost.