Preizkus ravni znanja ruskega jezika

Trenutno so delodajalci ¹e bolj pozorni na uèenje jezikov tako za na¹e ljudi kot za tiste, ki si ¾elijo stvari. Prej, s prvim znanjem jezika ali celo brez poznavanja drugih jezikov, je bilo pomembno mirno pridobiti pravico do dela. Trenutno je koristno poznati en jezik v èasu, ki zagotavlja osnovni pogovor.

https://neoproduct.eu/si/drivelan-ultra-ucinkovit-nacin-za-ponovno-pridobitev-moskosti-in-popolno-zadovoljstvo-zenske/

Stopnja uèenja jezikov med Poljaki je iz leta v leto. Danes se v tujih jezikih obvezno pouèuje v pomembnih ¹olah, pa tudi v srednjih ¹olah in srednjih ¹olah. Raziskave ka¾ejo, da so ¾enske, ki poznajo veliko veè kot sam jezik, veèje do 50% plaèe zaposlenih brez tak¹nih ve¹èin. Kaj nam lahko tak¹na uèenja jezika koristijo? Obstaja zelo enostavno vpra¹anje, ki v bistvu predstavlja zasluge subjekta. No, v pisarni¹ki praksi (od belega ovratnika se tuji jeziki uporabljajo za praktièno vsako mo¾no stvar. Zaèen¹i od stikov s tujimi strankami, dobavitelji, prejemniki ali proizvajalci, s prevajanjem dokumentov do obièajnega stika z na¹imi kolegi v imenu, ki niso Poljaki, zato je v sodobnem svetu vedno bolj pogosta. Poleg tega je uèenje jezikov koristno, ko potujete v tujino, obièajno dovolj, da govorite angle¹ko, ¹pansko ali rusko, le na kraju samem pridobiva vse veè kitajskih, japonskih in korejskih, zaradi oèitnih razlogov: veèina proizvodnje se je preselila na azijske konce, zato so strokovnjaki, ki poznajo te sloge, uporabni. Prevajanje dokumentov je izjemno pomembno, ker azijski proizvajalci pogosto ne poznajo angle¹èine in potrebujejo prevajalce, da podpi¹ejo pogodbe z zahodnimi prejemniki. Èe povzamemo vse zbrane podatke, pridemo do zakljuèka, da se ne uèimo jezikov, saj ne samo sanjamo in odstranjujemo druge kulture, temveè se svet usmerja v smer, kjer bomo slab¹e od tistih, ki jih poznajo brez jezika.