Prevajalec za zdravje in varnost pri delu

Varnost in zdravje pridelave je pomemben element v skoraj vseh podjetjih, zato je treba zakljuèiti datum in¹pekcijskega pregleda proizvodnje in biti dobra dokumentacija. Samo s tega podroèja je bila ustvarjena programska oprema za podjetja, ki bodo pomagala ¾ivljenju delodajalcev.

Najbolj priljubljen program, ki omogoèa upravljanje z zdravjem in varnostjo, je Vademecum BHP. Ta program vsebuje posodobljene pravne predpise. Omogoèa razporejanje poklicnega tveganja na enem delovnem mestu, zaradi èesar bo mogoèe opraviti revizijo delovnih postaj z velikim potencialom, poleg tega pa bodo opazne tudi nesreèe pri delu zaposlenih in ¹tudentov. V njenih vrednostih je tudi èasovni razpored, zato je pomembno, da upo¹tevate vse ustrezne informacije, da se ne izognejo nakljuèju. Izbira za¹èitnih ukrepov, znaèilnih za dano vrsto, je zelo dragocena, in ista ideja jim omogoèa, da se zlahka prilagodijo polo¾aju. Tukaj gre za oblaèila in dodatke.Izjemno priljubljen projekt na podroèju zdravja in varnosti je program, ki ga izdajo moduli, ki jih vsakdo pomeni. Najveèji so modul nesreèe in modul tveganja. Ker ni te¾ko uganiti, je modul nesreè namenjen doloèanju resnosti nesreè in modul tveganja doloèa poklicno tveganje na doloèenem delovnem mestu. Veliko je razliènih vrst poklicev, ki jim je mogoèe pripisati poklicno tveganje. Drugi segment je Zdravje in varnost in za¹èitni modul. Modul Varnost in zdravje prihaja na seznam zaposlenih z vidika zdravja in varnosti, gre predvsem za zakljuèeno usposabljanje, o datumih usposabljanja skupaj pa modul za¹èite omogoèa izbiro osebne za¹èitne opreme. Modul vezja je natanèen za potek dela med razliènimi oddelki. Tak¹na programska oprema omogoèa la¾je delo v imenu v smislu zdravja in varnosti.