Proizvodnega procesa eleja

V javnih stavbah, kot tudi na obmoèju razliènih uradov za delo, bi morala obstajati varnostna stikala. Gre za elemente dobro delujoèe naprave za zgodnje opozarjanje, obièajno vkljuèno z napravami za za¹èito pred eksplozijo in gasilnimi napravami. Zahvaljujoè njim se lahko izognete tragediji.

Detoxic

Varnostna stikala, ki so name¹èena v veè razliènih vrstah, se lahko uporabljajo tudi v moèi razliènih metod.Na trgu so enostavna varnostna stikala z loèenimi ventili, ki jih lahko uspe¹no uporabimo v drsnih in nagibnih vratih. Lahko se namestijo na smeri ali na ¾ivo opremo. Varnostna stikala z lastnimi ventili omogoèajo tudi varnostno za¹èito. pokrovi so lahko odstranljivi, vendar morajo biti v èasu delovanja naprave dobro name¹èene, ker je njihov smisel zagotoviti varnost opreme.Polo¾ajna stikala z varnostnimi deli se uporabljajo v obmoèju eksplozijske za¹èite tako strojev kot tudi gradbi¹è. Obveznost njihovega obravnavanja izhaja iz tradicionalnih direktiv EU.Naslednji tip so stikala za zasilno zaustavitev. Ukvarja se z monta¾o v ustanovah in napravah, ki jih ni mogoèe zavarovati z uporabo odstranljivih ¹èitnikov za stroje. Stikala za ustavitev v sili v nasprotju s pozicijskimi kontakti ponavadi spro¾ijo funkcijo e-stop na celotni dol¾ini kabla.Varnostna stikala so tudi odklopniki za zategovanje pasu in napetost jermena. Sprejeta so v napravah, ki dajejo material za prenos. Njihovo delovanje je nov nadzor napetosti jermena. Ko je pas pravilno zategnjen, je stikalo vklopljeno.