Psiho v borilnih ve einah

V pogojih pra¹enja zraka je priporoèljivo uporabljati naprave z ATEX certifikatom in strukturami, ki so zasnovane in pripravljene v skladu z naèelom ATEX, ki je v dr¾avah EU nepogre¹ljiv.

Pri izvajanju, v pogojih opra¹evanja z barvnim prahom, sem imel ogljik ali prah organskega izvora (npr. Les, predvsem pa je koristno zagotoviti ustrezno odstranjevanje prahu. Uèinkovito odsesavanje prahu ATEX (atex odsesavanje prahu uspe¹no odstrani veèino nevarnosti, vendar je za uèinkovito delovanje potrebno doloèiti ustrezno dokonèane in morda uèinkovite tehniène, tehnolo¹ke in postopkovne re¹itve. Kak¹ne re¹itve?

Odvzem prahu ATEX pri deluPri delu se lahko ekstrahira prah ATEX (v skladu z evropskimi direktivami:- z uporabo lokalnih vezi, ki morajo biti name¹èene v bli¾ini virov, ki oddajajo eksplozivne atmosfere, so vezi samohodne roke, industrijske nape ali posebne sesalne glave,- redno sesanje povr¹in, na katerih nastajajo grozdi finih delcev (za dokazovanje okoli strojnih orodij, v ta namen je treba uporabiti industrijske sesalce- dobra ozemljitev delovnih naprav in enega pra¹nega sistema, saj lahko ¹e vedno izvaja elektrostatiène naboje - ozemljitev prepreèuje ta dogodek- pravilna izgradnja kanalov za zbiranje prahu in zagotavljanje njihove za¹èite pred erozijo,- uporaba ventilatorjev, filtrov in pripomoèkov za zbiranje prahu, ki so izdelani v skladu s priporoèili ATEX in so dobri certifikati.Za najveèjo mo¾no za¹èito pred eksplozijo je vredno, da se sistemi za ekstrakcijo prahu ATEX opremijo z naèini ga¹enja (iskre in / ali po¾ar v sami instalaciji.