Razvoj tehnologije betona

Zaradi zelo velikega poveèanja tehnologije so dana¹nje blagajne imele ¹tevilne razliène funkcije, ki ne omogoèajo le evidentiranja prodaje, temveè tudi olaj¹ajo upravljanje enote, celo izbolj¹ajo storitve za stranke, skraj¹ajo èas, potreben za inventar, omogoèijo natanèen nadzor dela blagajne, kot tudi nadzor inventarja.

Za blagajne Novitus je znaèilna visoka funkcionalnost, znajo sodelovati s celotno paleto naprav, ki jih lahko pove¾emo, npr. Raèunalnik, èitalnik èrtne kode, bralnik magnetnih kartic in èitalnik èip kartic, terminal za plaèilne kartice ali elektronska lestvica. Z eno besedo, dana¹nje blagajne pripadajo nekoliko obèutljivej¹im elektronskim napravam, kot so tiste, ki so bile pred nekaj leti, prav tako zelo zapletena konstrukcija.

Katere so znaèilnosti blagajn? Blagajne ponavadi ¹tejemo v dve skupini - blagajne elektronske blagajne v ECR projektu in elektronske blagajne Point of Sale-POS, znane tudi kot raèunalni¹ke blagajne. Za ti dve blagajni sta znaèilni veè lastnih mo¾nosti, ki so izpeljan iz njihovih tehniènih parametrov. ERC obravnava enako enostavno kot stike s POS blagajnami z izjemno omejenimi mo¾nostmi ¹irjenja in gradnje, prav tako pa je znaèilno omejeno mnenje in stalno name¹èena programska oprema. Pomnilnik RAM, ki je znaèilen za blagajne ERC, ima zmogljivost od 1 do 8 MG in po nekaj letih uporabe nima nastavitev na njem in je praktièno dodan komunikaciji. Vedno obstaja ena zanimiva razlika - èeprav lahko v polje ERC pove¾emo razliène periferne enote, v tem izjemno raèunalniku pa ni mogoèe izvajati prodaje v okviru raèunalni¹kega programa - blagajna je potrebna do zadnje.

Med blagajnimi ERC loèimo:- prenosna gotovina - z majhnimi dimenzijami in majhnim obsegom funkcij. Obstajajo naprave, ki so med drugim namenjene tistim strankam, ki dajejo raèune, katerih vsebina se ponavlja.- enosede¾ni stroji - lahko naredijo malo veè kot mobilne blagajne, z njimi se lahko pove¾ete, na primer lestvico, raèunalnik in tudi èitalnik kod, v sodobni obliki pa nekoliko spremenijo svojo konfiguracijo.- sistemske blagajne - oprema veèjih podjetij, v katerih je veliko denarnih toèk.

POS blagajni - so zelo tehnolo¹ko napredna skupina snemalnih naprav. Seveda bi jih morali imenovati raèunalniki, ki so izbrani za bele¾enje prometa, in tudi izvajanje veè razliènih funkcij, ki so povezane s skladi¹èenjem blaga, in veè njihove prodaje.