Simultano prevajanje plae

Konsekutivno tolmaèenje lahko razumemo kot varianto simultanega prevajanja, navsezadnje gre za dva povsem razlièna naèina prevajanja. Konsekutivno tolmaèenje ¹teje, da se tolmaè obravnava poleg govornika, poslu¹a njegov govor, nato pa se s pomoèjo zapiskov prevede v nov jezik, simultano tolmaèenje poteka v zvoèno izoliranih prostorih. Trenutno se konsekutivno tolmaèenje nadome¹èa s simultanim tolmaèenjem, vendar se vedno zgodi, da je ta vrsta prevajanja izpolnjena, zlasti v nizkih delih ljudi, na potovanjih ali na visoko specializiranih sreèanjih.

Katere so znaèilnosti zaporednega tolmaèa? Imeti mora veliko zmo¾nost, da gradi svoj poklic. Predvsem pa mora biti izjemno odporen na stres. Konsekutivne interpretacije so toliko veèje, da se popolnoma prena¹ajo v ¾ivo, tako da morajo biti osebe, ki delajo na prevodih, tako imenovani ¾ivci, da smo bili, ne morejo voditi v primere, ko je v paniki, ker mu je zmanjkalo besed za prevod doloèene fraze. Potrebna je tudi nujna dikcija. Da bi bila redka in razumljiva, jo mora izraziti oseba z brezhibnimi jezikovnimi sposobnostmi, brez govornih ovir, ki omogoèajo motnje pri sprejemanju sporoèila.

http://zary-mtb.pl/sihealthymode/perle-bleue-visage-care-ucinkovita-krema-proti-gubam/

Poleg tega je ¹e posebej pomembno, da se uporabi dobro kratkoroèno mnenje. Res je, da prevajalec lahko, in celo bi moral narediti zapiske, ki mu bodo pomagali zapomniti besedilo, ki ga je govoril govornik, vendar ne spremeni dejstva, da bodo zapiski obièajno le bele¾ke, ne pa celotne izjave govorca. Lastnosti konsekutivnega tolmaèa ne zasedajo le zmo¾nosti zapomniti besede, ki jih je predlagala ¾enska, temveè tudi te¾njo, da jih temeljito in brez omejitev prevedejo v drug jezik. Kot lahko vidite, brez kratkoroènega mnenja, je simultano tolmaèenje v proizvodnji praktièno popolnoma neproduktivno. Trenutno je priporoèljivo, da so najbolj¹i zaporedni tolmaèi v stanovanju, da si zapomnijo do 10 minut besedila. Vendar je treba na banki, ki je sama po sebi vredna stikov, spomniti, da mora imeti celoten prevajalec popolne jezikovne spretnosti, znanje jezika in idiomov, podane v drugih jezikih, in poleg tega odlièno.