Usposobljenega varnostnega delavca

Usposobljeno in praktièno osebje je velika cena in investicija vsakega podjetja. Zaposleni, ki pozna svoje cilje in zagotavlja orodja in informacije za njihovo izvajanje, je jamstvo uèinkovitega delovanja podjetja. Poleg oèitnih koristi za podjetje teèaji in usposabljanje povzroèajo razvoj zaposlenih, poveèujejo ceno in uèinkovitost zaposlenih, zadovoljujejo potrebo po oblikovanju in samoizpolnitvi ter konèno omogoèajo, da se poèutijo funkcionalne in cenjene, kar je mesto v celotnem odnosu podjetja.

Usposabljanje zaposlenih je namenjeno zaposlenim na vseh ravneh - od najmanj¹ega pripravni¹tva (npr. Za asistenta, teèaj za ¾ivljenje v trgovini do vodstvenega osebja (npr. Vodenje pogajanj, imajo pa tudi toèko, med drugim praktièna priprava udele¾encev na delo, (obvladovanje stresa, uèinkovite prodaje, pogajalske tehnike, pravilna razlaga predpisov, izpolnjevanje novih obveznosti, ki jih ¾eleznice nalagajo v zakonih, kodeksih itd. Najpogostej¹e ponudbe usposabljanja so: podpora novim raèunalni¹kim idejam ( Microsoftov paket, raèunovodski programi, seznanitev z novimi spremembami ¾e uporabljenih programov (prekrivnosti, jezikovnimi teèaji na razliènih ravneh, davèni predpisi (obraèunavanje DDV in ZUS ter letne izjave, usposabljanje kadrov in plaèe (ugodnosti, delegacije , vrste pogodb, zaposlovanje tujcev. Nova metoda usposabljanja zagotavlja izvajanje aktivnosti izku¹enih praktikov, strokovnjakov, avtorjev ¹tevilnih strokovnih publikacij in ¹tudij, zanimivo obliko aktivnosti (ni veliko ur in suhih predavanj, ampak delavnice, ki se osredotoèajo na pozornost vseh, udobne pogoje (zagotavljanje pisarni¹kega pohi¹tva, prigrizkov med odmori in materiali za usposabljanje. Usposabljanje dobre osebe je delo enega delodajalca, drugo pa je zagotoviti, da ne ¾elite iskati drugaène blagovne znamke in da bi moral plaèati znesek, ki je bil vlo¾en v njegov razvoj.