Virtualna kolonoskopija

https://neoproduct.eu/si/remaxin-vein-ucinkovit-nacin-za-zdravljenje-krcnih-zil-brez-kirurskega-posega/Remaxin VEIN Učinkovit način za zdravljenje krčnih žil brez kirurškega posega

Kolposkop je ime optiène naprave, uporabljene med kolposkopskim pregledom, ki obsega opazovanje povr¹ine materniènega vratu, spodnjega dela njenega kanala in vagine ter vulve. Na ¾alost se je kolposkopija v zadnjem stoletju na splo¹no podcenila in obravnavala kot te¾ko in obèutljivo, vendar ¹e ne objektivno. Dandanes je vedno mogoèe opaziti korenito spremembo stali¹èa glede kolposkopskega pregleda, katerega pomembnost se je poveèala zaradi mo¾nosti, da se v diagnostiki cervikalne patologije ne bi nikoli zgodilo.Kolposkopija je omogoèila takoj¹njo identifikacijo ginekolo¹kih anomalij in pravilne odloèitve o terapiji. Kolposkopija omogoèa identifikacijo predkliniènih oblik raka materniènega vratu, ¹tudija na sodobni stopnji pa pomeni popolno ozdravitev raka. Zdaj, ko je bilo reèeno, profesionalni kolposkop ne omogoèa le pasivnega opazovanja, temveè tudi diagnostiko materniènega vratu za domnevne neoplastiène spremembe. Kolposkopska preiskava omogoèa natanèno prepoznavanje resnosti erozije in oceno, ali moramo narediti spremembe, ki dejansko ¹kodujejo zdravju ¾enske.Zdravnik specialist, ki uporablja kolposkop, lahko sprejme tudi vulvoskopijo, tj. Vizualni pregled zunanjih spolnih organov. Inovativna metoda, ki se uporablja v kolposkopih, je praktièno odpravila problem nelagodja pri bolnikih, ki so bili pod kolposkopijo. Prefinjena elektronika, ki se uporablja v sodobnih optiènih orodjih in odjemnikih toka, ki omogoèajo specifièno veèplastno gibanje, so kolposkopske ¹tudije naredile moène in moène, kar odpravlja vse prej¹nje neprijetnosti. Poleg tega je veèina sodobnih kolposkopov lahko opremljena tudi z digitalnimi celicami, ki omogoèajo dokumentiranje poteka vpra¹anja ali digitalno arhiviranje na elektronskih medijih.