Zaupanje in privlaenost

Specifiènost tehniènih prevodov je odvisna od vsebine dokumentacije v ustrezni konvenciji, ker se po¹iljatelj, kdaj in naroènik sporoèila ustavi na tehniènem podroèju na podlagi jezikovne konvencije, ki se uporablja za doloèeno podroèje, del ali podjetje. Najpomembnej¹i del tehniènega prevajanja je tehnièni stil izra¾anja, specializiran naèin oblikovanja misli, prednostna naloga je dajanje informacij, od tega faktorja pa se dodatne jezikovne funkcije zmanj¹ajo na minimum, tako da nobeno okrasje ne kr¹i osnovnega lastnost besedila, ki je koristno pri ustvarjanju osnovnega lastni¹tva besedila, ki je uporabno pri ustvarjanju. in¾eniring.

Naloga tehniènega prevajanja je zagotoviti prejemniku tujega jezika enake informacije kot v kontekstu, ki je zapisan v izvornem jeziku. Standard, ki so ga sprejele prevajalske agencije v Var¹avi, je zagotavljanje tehniènega prevoda, ki so ga prevajalci pripravili za prevod. V postopku ustvarjanja tehniènega prevajanja je potreben element, ki zagotavlja tudi visoke razrede pripravljenih prevodov. Verifikatorji izvajajo branje besedila, ker je za pravilno preverjanje tehniènega prevoda koristna teza tretje osebe, ki ni aktivno sodelovala pri prevodu besedila in ve, kako svojo mnenje pregledati od daleè.

Vsebinski popravek in jezikovno preverjanje tehniènega prevajanja je kronska faza prevajalskega postopka. Vèasih pa je mo¾no, da se vsebina osnove dodatno razpravlja z mo¹kim, namen posvetovanj s stranko pa je doloèiti industrijsko terminologijo, ki jo podpira. Sodobne informacijske re¹itve se uporabljajo za standardizacijo terminologije, uvedene v tehniènih prevodih, katere delovanje je podpreti proces prevajanja in strniti terminologijo, ki se uporablja pri prevodih v terminolo¹ke baze podatkov. V zadnji jezikovni razlièici so besedila, ki opisujejo grafiène elemente, spremenjena in jih je treba prevesti in prilagoditi ¹tevilèno.