Zgraditi eloveka z opisom

Èlove¹ko telo je bilo ustanovljeno na zelo ustvarjalen naèin, ne le izpolnitev na¹ih osnovnih funkcij, temveè tudi varovanje notranjosti telesa pred ¹kodljivimi vsebinami in elementi. Na ¾alost je mati narava nezanesljiva in se dobro spoprijema s èi¹èenjem in filtriranjem zraka iz onesna¾evalcev, ki ga prena¹a skozi nosno votlino, konec pa z mikro neèistoèami lahko koristi problemu.

Tako tudi v tovarnah in jeklarnah, kjer smo ¹e vedno izpostavljeni organizaciji tak¹nih majhnih delcev onesna¾enja, jih sploh ni mogoèe spraviti v sistem, ampak jih odstraniti ¹ele po njihovi izdelavi.Sistemi za odstranjevanje prahu ali sistemi za odstranjevanje prahu so nastali seveda kot odziv na potrebo po èi¹èenju zraka v okolici delovnih mest vseh ljudi, ki se obna¹ajo v razliènih prahih in onesna¾enju. Zamisel je omogoèiti zaposlenim, ki v takih razmerah 8 ur na dan ustvariti optimalne in dostojne pogoje za delo, ne da bi jih po nepotrebnem povzroèili oku¾bam in boleznim, ki jih lahko povzroèi vstop v sistem mikro onesna¾evanja.Tudi poljski sistemi za odstranjevanje prahu niso tako enostavni, ko so na Zahodu, kjer so standardi delovanja in vzroki izdelkov nekoliko vi¹ji. Toda z napredkom èasa imajo tudi podjetniki vedno veèjo osebo, kako urediti delovno mesto, da bi dosegli oprijemljive rezultate. Danes ni veè dobièka, ki bi ga delodajalec lahko dosegel s pomoèjo kvalificiranega delavca, vkljuèno s pravilnim stanjem strojev, temveè tudi, da bi èlovek dobil prave pogoje za polo¾aj in bolj pripravljen in uèinkovit.Èe i¹èete vsa onesna¾evala, lahko izberemo sistem za odstranjevanje prahu glede na to, katere vrste onesna¾eval imate - suho ali mokro, strupeno ali ne, z zelo pomembnimi ali majhnimi delci. Prav tako izberemo tip organizma v odnosu od tistega, od katerega smo odvisni, da ga damo, ali daleè od prahu, ki ga proizvedemo v razvoju dneva. Vredno je vzeti trenutek, da izberemo to shemo, da bi jo razvili za nas kot uèinkovite in uspe¹ne.